Topografia

Aixecament topogràfic

Un aixecament topogràfic permet conèixer la geometria d'una parcel·la. Determina la seva localització, superfície, límits i altitud dels diferents punts; per posteriorment disposar d'informació precisa que permeti realitzar qualsevol projecte contructiu. L'aixecament topogràfic fa possible situar amb precisió un edifici, calcular moviments de terres ...

Qualsevol projecte constructiu necessita un aixecament topogràfic.

 

 

 

 

Aixecament planimètric

Un aixecament planimètric comprèn tots els treballs necessaris per certificar, de manera gràfica, la superfície que té una edificació ja existent.

És necessari un aixecament planimètric per: 

  1. Determinar amb exactitud les dimensions d'una construcció existent, ja sigui un habitatge, local, solar, etc.
  2. Certificar l'existència d'una edificació o volum.
  3. Divisió horitzontal de propietats.
  4. Segregació d'habitatge o local.

 

Aixecament de plànols d'edificis existents

Els aixecaments de plànols d'edificis existents serveixen per tenir un document gràfic de les mesures, distribució i instal·lacions d'un immoble.

Aquesta informació es requereix per realitzar certs tràmits legals, o per intervenir en un edifici existent.

Aixecament de plànols de façanes

Els plànols de façana s'anomenen també alçats. Ens aquests plànols es representa frontalment les façanes de l'edifici en projecció geomètrica i vertical i sense tenir en compte la persepectiva.

Realitzem aixecaments topogràfics de totes les estructures visibles d'un edifici per tal de poder fer reformes dintre d'un projecte d'arquitectura o enginyeria. A part, de tots els alçats i seccions que el nostre client cregui convenients.

 

Replanteig de parcel·les i obres

El replanteig és una operació topogràfica que té com a objectiu reflexar sobre el terreny la informació que contenen els plànols topogràfics. Es realitzen de forma rutinària en qualsevol projecte constructiu (edificació, infraestructures, energies renovables ...). El reaplanteig es realitza sempre durant les primeres fases de qualsevol obra. També, a una escala menor, per delimitar límits de propietats.

 

 

 

Peritatges judicials topogràfics

Un pèrit topògraf és necessari en el cas de no arribar a un acord amistós  en relació a molts problemes referents a la propietat immobiliaria (localització, superfície real o delimitació amb els veïns). Recórrer a la justicia per fer valer els nostres drets amb l'assitència de pèrits topògrafs és imprescindible en aquests casos.

El peritatge d'un topògraf és una peça clau en les decisions que prenen els jutges, degut al caràcter únicament tècnic dels nostres projectes.

Com a pèrits oferim un estudi objectiu que exposa fidelment la realitat de la situació de la seva propietat.

 

 

 

Cubicatges de terres o càlcul de desmunts

Aquest càlcul correspon a la comparança entre dos terrenys amb el mateix origen en distintes fases de modificació de la superfície. Aquests plànols són la diferència entre un terreny origen o natural i el terreny modificat o teòric per una excavació o farciment. El procediment de càlcul volumètric es realitza mitjançant la diferència de models procedents dels plànols topogràfics en les distintes fases; donant com resultat el desmunt (terra extreta), terraplè (terra aportada) i diferència entre ambdues.

Aquest càlcul de moviment de terres servirà per a determinar el volum extret o aportat de material en un terreny ja sigui tant en arquitectura (projectes d'habitatges i explanacions) com en enginyeria (projectes de traçats de carreteres, talussos etc)

Projectes de segregació o agrupació

La segregació o agrupació de finques es pot originar per molts motiu; els més habituals són les herències o particions durant la venta d'una parcel·la.

Realitzem segregacions i agrupacions de finques rústiques i urbanes per empreses i particulars.

El procediment a seguir en la majoria de casos és molt similar. A part de la documentació purament administrativa, que sol·licita l'administració, és necessari presentar un informe topogràfic que ha de contenir:

 • Una memòria descriptiva de la segregació o agrupació.
 • El plànol topogràfic de la parcel·la original amb els seus límits definits.
 • Els plànols topogràfics de les parcel·les resultants de la segregació o agrupació.
 • Una certificació cadastral on hi apareixi la superfície exacta i les mesures del terreny a dividir o agrupar.