Arquitectura Tècnica

Plans de seguretat

El Pla de Seguretat i Salut (PSS) d'una obra de construcció és el document redactat pel constructor on s'analitzen, estudien i es complementen les previsions de l'estudi o estudi bàsic de seguretat adjunt al projecte i d'acord amb el seu propi sistema d'execució.

En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.

Certificats energètics

El Certificat Energètic és un procediment per certificar energèticament els edificis existents o parts d'un edifici existent (ex. pis o local).

Mitjançant la certificació energètica es pot saber el comportament energètic d'un immoble i com millorar-lo perquè consumeixi menys energia i, per tant, reduir l'import de les factures de llum, aigua i gas. Alhora dóna una informació de valor afegit a l'immoble al disposar del certificat. 

Coordinacions de seguretat i salut

El tècnic competent designat pel promotor  s’ha d’encarregar de coordinar, durant la fase d’elaboració de projecte, l’aplicació dels principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut . El nomenament d’aquest coordinador és obligatori si intervenen diversos projectistes en l’elaboració del projecte de l’obra.

 Ha de desenvolupar les funcions següents:

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de seguretat i salut en: · Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb l’objectiu de planificar els diversos treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament.

- Estimar la durada necessària per a l’execució d’aquests diversos treballs o fases.

- Coordinar les activitats a l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i autònoms apliquin de forma coherent els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra.

 

Estudis i estudis bàsics de seguretat i salut

L’ha d’elaborar el tècnic competent designat pel promotor.

Si és necessari que hi hagi un coordinador de seguretat i salut durant la fase de projecte, aquest ha d’elaborar un estudi de seguretat i salut o ha de fer que s’elabori sota la seva responsabilitat.

 S’ha de fer en totes les obres que reuneixin algun dels següents requisits:

- Pressupost d’execució superior a 75 milions de pessetes (450.759 euros).

- Duració estimada superior a 30 dies laborables, amb un volum d’ocupació superior en algun moment als 20 treballadors.

- Volum de mà d’obra superior a 500, si aquest volum correspon a la suma dels dies treballats del total d’operaris a l’obra.

- Quan es tracti de les obres següents: · túnels · galeries i conduccions subterrànies · preses.

En totes les obres que no compleixin cap dels requisits anteriors el tècnic competent designat pel promotor elaborarà un estudi bàsic de seguretat i salut. Si és necessari que hi hagi un coordinador de seguretat i salut durant la fase de projecte, aquest l’elabora o fa que s’elabori sota la seva responsabilitat.

Projectes d'obertura d'activitats innòcues

És tracta d’un procediment administratiu mitjançant el qual les persones o empreses titulars d’una activitat amb baixa incidència ambiental comuniquen el seu inici a l’ajuntament.

Se sotmeten a aquest procediment de comunicació prèvia les activitats no incloses a les següents normatives : Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, del 6 de juliol, dels espectacles públics i les activitats recreatives, Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic ni cap altra llicència sectorial de competència municipal.

Es tractaria per exemple de petits comerços, oficines, perruqueries, salons d’estètica, etc.

La comunicació s’ha de dur a terme un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries, prèvia obtenció de les corresponents llicències urbanístiques i sectorials.

Tramitació de cèdules d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

La cèdula s'anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació.

Les dades que consten a la cèdula són:

  • Adreça de l'habitatge
  • Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Estances i els espais que el componen l’habitatge en el moment de la seva emissió
  • Llindar màxim d'ocupació
  • Identificació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.