Tramitació de cèdules d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

La cèdula s'anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació.

Les dades que consten a la cèdula són:

  • Adreça de l'habitatge
  • Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Estances i els espais que el componen l’habitatge en el moment de la seva emissió
  • Llindar màxim d'ocupació
  • Identificació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.