Cubicatges de terres o càlcul de desmunts

Aquest càlcul correspon a la comparança entre dos terrenys amb el mateix origen en distintes fases de modificació de la superfície. Aquests plànols són la diferència entre un terreny origen o natural i el terreny modificat o teòric per una excavació o farciment. El procediment de càlcul volumètric es realitza mitjançant la diferència de models procedents dels plànols topogràfics en les distintes fases; donant com resultat el desmunt (terra extreta), terraplè (terra aportada) i diferència entre ambdues.

Aquest càlcul de moviment de terres servirà per a determinar el volum extret o aportat de material en un terreny ja sigui tant en arquitectura (projectes d'habitatges i explanacions) com en enginyeria (projectes de traçats de carreteres, talussos etc)