Projectes de gestió urbanística

Comprèn el conjunt de pràctiques que estableixen la forma tècnica-jurídica d'executar els plans urbanístics. El seu objectiu es explicitar i concertar les tasques dels diferents actors en el procés: administracions públiques, propietaris, urbanitzadors i promotors