Plans de seguretat

El Pla de Seguretat i Salut (PSS) d'una obra de construcció és el document redactat pel constructor on s'analitzen, estudien i es complementen les previsions de l'estudi o estudi bàsic de seguretat adjunt al projecte i d'acord amb el seu propi sistema d'execució.

En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.