Estudis i estudis bàsics de seguretat i salut

L’ha d’elaborar el tècnic competent designat pel promotor.

Si és necessari que hi hagi un coordinador de seguretat i salut durant la fase de projecte, aquest ha d’elaborar un estudi de seguretat i salut o ha de fer que s’elabori sota la seva responsabilitat.

 S’ha de fer en totes les obres que reuneixin algun dels següents requisits:

- Pressupost d’execució superior a 75 milions de pessetes (450.759 euros).

- Duració estimada superior a 30 dies laborables, amb un volum d’ocupació superior en algun moment als 20 treballadors.

- Volum de mà d’obra superior a 500, si aquest volum correspon a la suma dels dies treballats del total d’operaris a l’obra.

- Quan es tracti de les obres següents: · túnels · galeries i conduccions subterrànies · preses.

En totes les obres que no compleixin cap dels requisits anteriors el tècnic competent designat pel promotor elaborarà un estudi bàsic de seguretat i salut. Si és necessari que hi hagi un coordinador de seguretat i salut durant la fase de projecte, aquest l’elabora o fa que s’elabori sota la seva responsabilitat.