Projectes d'obertura d'activitats innòcues

És tracta d’un procediment administratiu mitjançant el qual les persones o empreses titulars d’una activitat amb baixa incidència ambiental comuniquen el seu inici a l’ajuntament.

Se sotmeten a aquest procediment de comunicació prèvia les activitats no incloses a les següents normatives : Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, del 6 de juliol, dels espectacles públics i les activitats recreatives, Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic ni cap altra llicència sectorial de competència municipal.

Es tractaria per exemple de petits comerços, oficines, perruqueries, salons d’estètica, etc.

La comunicació s’ha de dur a terme un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries, prèvia obtenció de les corresponents llicències urbanístiques i sectorials.