Arquitectura

Projectes de nova planta, rehabilitació i interiorisme

L'arquitecte és el professional que interpreta les necessitats dels usuaris i les plasma en espais arquitectònics i formes habitables i construibles. L'arquitectura és una disciplina alhora tècnica, artística i pràctica.

L'arquitectura és el joc de formes més genial, correcte i magnífic que existeix! (Le Corbusier)

Projectes de gestió urbanística

Comprèn el conjunt de pràctiques que estableixen la forma tècnica-jurídica d'executar els plans urbanístics. El seu objectiu es explicitar i concertar les tasques dels diferents actors en el procés: administracions públiques, propietaris, urbanitzadors i promotors

Direcció i coordinació integral d'obres

L'arquitecte es l'agent que dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte amb l'objecte d'assegurar la seva adequació al fi proposat.

 

L'arquitectura comença quan es posen dos maons junts (Mies Van der Rohe)

Tramitació de cèdules d'habitabilitat, certificats energètics i altres

La cèdul·la d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a la residència de persones.

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i d'ocupació. Classifica els edificis dins d'una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A a l'edifici més eficient segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s'atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat d'eficiència energètica. També comprèn el tràmit administratiu pel qual es valida el certificat i s'inscriu al Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis.