Aixecament de plànols de façanes

Els plànols de façana s'anomenen també alçats. Ens aquests plànols es representa frontalment les façanes de l'edifici en projecció geomètrica i vertical i sense tenir en compte la persepectiva.

Realitzem aixecaments topogràfics de totes les estructures visibles d'un edifici per tal de poder fer reformes dintre d'un projecte d'arquitectura o enginyeria. A part, de tots els alçats i seccions que el nostre client cregui convenients.