Aixecament planimètric

Un aixecament planimètric comprèn tots els treballs necessaris per certificar, de manera gràfica, la superfície que té una edificació ja existent.

És necessari un aixecament planimètric per: 

    1. Determinar amb exactitud les dimensions d'una construcció existent, ja sigui un habitatge, local, solar, etc.
    2. Certificar l'existència d'una edificació o volum.
    3. Divisió horitzontal de propietats.
    4. Segregació d'habitatge o local.