Tramitació de cèdules d'habitabilitat, certificats energètics i altres

La cèdul·la d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a la residència de persones.

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i d'ocupació. Classifica els edificis dins d'una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A a l'edifici més eficient segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s'atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat d'eficiència energètica. També comprèn el tràmit administratiu pel qual es valida el certificat i s'inscriu al Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis.