REHABILITACIÓ CASAL PARROQUIAL

0

ESTAT ANTERIOR:

Es tracta d'un edifici construït de nova planta per a centre recreatiu l'any 1916. El seu arquitecte fou J. Corretger. L'edifici es bastí seguint models de l'arquitectura industrial. El cos principal es de planta rectangular i es troba adossat al veí en la seva mitgera nord i separat de la mitgera sud (rectoria) per un corredor que permet accedir als camps d'esport que es troben a la parst posterior de la finca. La façana es troba endarrerida de la línia de carrer per formar una petita placeta que dóna més perspectiva i més amplitud al seu accés.

L'edifici es troba alçat de la resant de carrer probablement per formar una mena de forjat de sanejament i evitar problemes d'aigua. Originàriament l'edifci era de dos nivells. Aquests nivells eren a doble alçada. La planta baixa era el bar-cafè i la planta pis el teatre amb els seus annexos.

PROJECTE:

El projecte de rehabilitació i ampliació de tot el conjunt que formen el Casal Parroquial i la Rectoria pretén crear un centre parroquial que agrupi totes les entiats i serveis que li son propis en un mateix àmbit. Les directrius que varen definir el projecte a nivell general foren les següents:

-  La conservació i rehabilitació de façanes i l'estructura dels edificis catalogats. En aquest sentit s'enderrocaren els cossos afegits i els volums disconformes, permetent fer evidents els elements originals tant en façanes com a l'interior i estructura.

- El contrast entre els nous volums projectats i les preexistències històriques, diferenciant-los d'una forma molt evident.

- La creació d'un nou eix de recorregut peatonal que connecta el carrer d'accés al camp de futbol- actualment aparcament- a través del nou passatge que s'ha format en l'edifici del Casal Parroquial. Aquest eix serà tangent a les diverses actuacions que es portaran a terme en aquest projecte i les futures actuacions que s'hi projectin